0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

+420 571 441 111(Po-Pa, 8-16:00 hod.)
Menu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti1. Úvodní ustanovení


1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) popisují běžnou obchodní spolupráci při dodávkách bezpečnostních prvků a systémů Solan, ZoneSafe, bezpečnostních zábran A-SAFE a dalšího zboží souvisejícího s bezpečností ve výrobě a na pracovištích (dále „zboží“ nebo „dodávka zboží“) a při souvisejícím poskytováním služeb mezi společností 3C SYSTEMS s.r.o., IČ 247 71 627, se sídlem Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173018 (dále také "společnost" nebo "prodávající") a jejími obchodními partnery, kteří nejsou ve vztahu k prodávajícímu spotřebiteli (dále také "kupující" nebo "zákazník"). 


1.2. Společnost a její obchodní partneři jsou dále v těchto obchodních podmínkách společně označováni také jako smluvní strany, nebo každý jednotlivě jako smluvní strana.


1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy nebo přiměřeně i jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery a stávají se součástí smluvních ujednání, pokud s nimi smluvní strany vysloví souhlas písemnou nebo jinou formou.


1.4. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách společnosti www.3CSYSTEMS.czwww.3CSYSTEMS.sk (dále „webové stránky společnosti“ nebo „webové stránky prodávajícího“) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


1.5. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


1.6. Společnost 3C SYSTEMS s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky průběžně novelizovat a o změně obchodních podmínek vhodným způsobem informovat obchodní partnery.2. Kupní smlouva a její uzavření


2.1. Umístěním nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě na webových stránkách společnosti a vyhotovením cenové nabídky na základě poptávky kupujícího vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby, za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.


2.2. Nabídka zboží, která je prezentována v internetovém obchodě na webových stránkách prodávajícího, není návrhem na uzavření kupní smlouvy podle § 1732 občanského zákoníku, ale výzvou k zadání konkrétní poptávky, kterou kupující učiní prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách společnosti nebo jiným způsobem.


2.3. Prodávající zpracuje nejpozději do 5 dnů od doručení konkrétní poptávky kupujícího konkrétní cenovou nabídku a doručí ji kupujícímu.


2.4. Konkrétní cenová nabídka prodávajícího učiněná kupujícímu je kupujícímu garantována po dobu uvedenou v této nabídce s výjimkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách.


2.5. V případě souhlasu s cenovou nabídkou doručuje kupující prodávajícímu objednávku, kterou písemně potvrzuje konkrétní cenovou nabídku.


2.6. Potvrzením konkrétní cenové nabídky spolu s objednávkou vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v takové konkrétní cenové nabídce prodávajícího, jakož i s veškerými dalšími podmínkami uvedenými v nabídce.


2.7. Veškeré případné rabaty, bonusy a/nebo slevy uvede prodávající v konkrétní písemné cenové nabídce. Na rabaty, bonusy či slevy, které jsou uvedeny v konkrétní nabídce se nevztahují žádné další slevy, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Na prodejní akce, zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, resp. v prodejích letácích apod., se nevztahují žádné další rabaty, bonusy a/nebo slevy, pokud není písemně uvedeno jinak.


2.8. Za platné potvrzení cenové nabídky se považuje potvrzení cenové nabídky prodávajícího bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek.


2.9. Cenová nabídka prodávajícího, potvrzená kupujícím bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek, se považuje za závaznou pro veškeré objednávky kupujícího na zboží uvedené v této konkrétní cenové nabídce doručené prodávajícím v průběhu doby platnosti takové konkrétní cenové nabídky.


2.10. Nabídka prodávajícího je po dobu její platnosti kdykoli odvolatelná, a to až do okamžiku písemného potvrzení přijaté objednávky.


2.11. Všechny objednávky a potvrzení cenové nabídky je kupující povinen zasílat elektronicky na e-mailové adresy Objednavky@3Csystems.eu , Objednavky@ASafe.cz, nebude-li dohodnuto jinak.


2.12. Konkrétním okamžikem doručení elektronické objednávky prodávajícímu kupujícím je podán návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.


2.13. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky (či její části) prodávajícím.


2.14. Předmětem kupní smlouvy je prodej a koupě zboží specifikovaného v objednávce kupujícího, popř. služeb, jehož dodání prodávající akceptoval v potvrzení objednávky.


2.15. Za akceptaci objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím a převzetí dodávky zboží kupujícím formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu nebo faktury.


2.16. V případě neurčitosti nebo jiných nedostatků objednávky může prodávající navrhnout kupujícímu její doplnění nebo opravu. V případě, že toto doplnění nebo opravu kupující nerozporuje, má se za to, že s tímto doplněním nebo opravou objednávky souhlasí. V případě, že nelze objednávku od kupujícího přijmout, vyrozumí prodávající kupujícího o nepřijetí objednávky.


2.17. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím,  obrázky u zboží na webových stránkách prodávajícího jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné podobě zboží, a dále, že obrázky mohou obsahovat i vyobrazení doplňkového zboží, které není předmětem nabídky prodeje.


2.18. Prodávající výslovně upozorňuje, že pro každý typ zboží je prodávajícím stanoveno minimální objednací množství. Hodnota minimální objednávky se určuje individuálně, projektově a může se lišit v čase v souvislosti s jinými obchodními případy. V případě, že celková cena zboží nedosáhne minimální hodnoty objednávky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu obchodní přirážku za dopravu, balné nebo administrativní zpracování objednávky.3. Ceny zboží a jejich změna


3.1. Ceny zboží jsou smluvní a vycházejí z aktuálních nákladových faktorů. 


3.2. Pokud by došlo ke změně nákladových faktorů, např. zvýšením cen surovin, energie nebo mezd, vyhrazuje si prodávající právo upravit kupní cenu v návaznosti na tyto změny oproti cenám uvedených v nabídce s výjimkou již potvrzených objednávek.


3.3. V on-line e-shopu na webových stránkách společnosti jsou aktuální a platné ceny v české měně (Kč) nebo eurech (€) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny, jejíž opravu si prodávající vyhrazuje.


3.4. V případě, že dojde ke změně devizového kurzu CZK k měně € (euro) o více než 7,5% od doby potvrzení objednávky do doby dodání, vyhrazuje si prodávající možnost nárokovat změnu fakturované ceny o uvedenou hodnotu. Prodávající musí kupujícího na tuto změnu upozornit předem. Kupující se zavazuje takto změněnou cenu zboží uhradit.


3.5. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou bez DPH, včetně DPH, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího a typu zboží.


3.6. Cenové nabídky zábran A-SAFE jsou doplněny technickými listy typů zábran s uvedením odolnosti v joulech. Objednáním kupující potvrzuje, že se s technickými listy obeznámil a plně jim rozumí.


3.7. Cena dopravy je v e-shopovém rozhraní společnosti doplněna do objednávky kupujícího automaticky poté, co kupující zvolí v průběhu procesu objednávky způsob dodání zboží.


3.8. V případech, kdy typ zboží nedovoluje automatickou kalkulaci ceny, je cena za dopravu zboží kalkulována individuálně. Kupující je o výši ceny dopravy informován prodávajícím bez zbytečného odkladu po podání poptávky (žádosti o cenovou nabídku).


3.9. Cena dopravy zboží, která je určována individuálně, odpovídá obvykle účtovaným nákladům na dopravu. Cena dopravy zboží je součástí celkové kupní ceny podle uzavřené kupní smlouvy.4. Dodací podmínky – místo, termín, způsob dodávky zboží, zapůjčení vzorků


4.1. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce, není-li dohodnuto jinak.


4.2. Dodání zboží kupujícímu bude realizováno způsobem, který určí kupující v elektronické objednávce, a to výběrem z prodávajícím nabízených možností, a který kupující akceptuje.


4.3. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň ( případě poskytnutí záruky a v případě,  není ke zboží přiložen samostatný záruční list) záručním listem.


4.4. Termín dodání skladových položek je stanoven nejpozději do 5 pracovních dnů od data uzavření smlouvy. 


4.5. Termín dodání neskladové položky je sjednán na základě konkrétní nabídky prodávajícího. Termín dodání potvrzuje prodávající v objednávce kupujícího až po komunikaci se zahraničním výrobcem a po odsouhlasení ceny za položku.


4.6. Termíny dodání uvedené na webových stránkách prodávajícího mají pouze informativní charakter a jsou založeny na zkušenostech předchozích realizacích dodání.


4.7. Přesné datum dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu alespoň jeden (1) pracovní den předem, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v objednávce.


4.8. Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzené objednávky, přičemž dodací lhůta pro realizaci služeb (instalace, údržba, oprava) začíná dnem předání zařízení kupujícím. Lhůta pro dodání zboží nebo služeb nezačne běžet dříve než 3 dny od doby, kdy kupující předá prodávajícímu všechny dokumenty (tj. technické výkresy, plány, povolení, schválení atd.), které má kupující pro realizaci zajistit, nebo od doby, kdy zaplatí na účet prodávajícího dohodnutou zálohu.


4.9. U služeb poskytovaných na základě smluv o dílo kupující poskytne prodávajícímu v potřebném čase a zdarma nutné zařízení a energie (např. zdvihací zařízení, elektřinu atd.) k jejich uskutečnění, když je instalace v ceně díla nebo na ni byla dohodnuta paušální cena.


4.10. Jestliže kdykoliv po uzavření smlouvy nabude prodávající odůvodněnou obavu, že kupující nesplní řádně nebo včas svůj závazek k odběru zboží nebo úhradě kupní ceny, zejména z důvodu existence závazků po splatnosti či platební neschopnosti kupujícího, je prodávající oprávněn pozastavit dodávku zboží, a to až do doby, než mu bude kupujícím poskytnuto takové zajištění úhrady kupní ceny, které bude prodávající považovat s ohledem na nastalou situaci za dostatečné.


4.11. Kupující je povinen převzít i plnění, která se od sjednaného předmětu dodávky liší pouze nepodstatně.


4.12. Prodávající je oprávněn plnit dodávky zboží i formou částečných dodávek (částečné plnění); kupující je tak povinen zboží převzít i v případě, že bude dodána pouze jeho část. Při předání zboží je kupující povinen písemně potvrdit jeho převzetí na dodacím listě. Částečné plnění nebude provedeno pouze v případě, kdy tak kupující výslovně uvede.


4.13. Pokud  splnění dodávky zboží vázáno na úkon ze strany kupujícího a jeho součinnost, je prodávající povinen splnit smlouvu až poté, kdy kupující splní dohodnuté podmínky, nebo poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost.


4.14. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou požadovanou součinnost v souvislosti s plněním smlouvy.


4.15. Prodávající není v prodlení s plněním zákonných ani smluvních lhůt a termínů, včetně termínu pro dodání zboží, pokud nemůže svůj závazek řádně splnit v důsledku prodlení nebo překážky existující na straně kupujícího. Termín dodání zboží, jakož i veškeré další navazující termíny a lhůty stanovené smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy se v takovém případě přiměřeně prodlužují o dobu, po kterou byl kupující v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy a/nebo z platných právních předpisů, a to až do okamžiku, kdy se prodávající prokazatelně dozvěděl o tom, že prodlení kupujícího je ukončeno. Ustanovení předcházející věty nemá vliv na právo prodávajícího od této smlouvy písemně odstoupit.


4.16. Pro případ, že kupující neposkytne součinnost při převzetí služby či nepřevezme zboží v souladu s touto smlouvou, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu veškerých nákladů, zejména nákladů v souvislosti s odesláním a doručením předmětu koupě, jakož i veškeré škody, kterou mu způsobí porušením této povinnosti, a to včetně ušlého zisku a veškerých následných a nepřímých škod. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že nepotvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) kupujícím neznamená, že zboží nebylo dodáno a převzato.


4.17. Pokud kupující nepřevezme dodávku zboží v dohodnutém termínu, může prodávající písemně stanovit kupujícímu dodatečnou lhůtu pro převzetí dodávky zboží. Pokud z jakýchkoli důvodů, za které prodávající není odpovědný, kupující nepřevezme dodávku ani během této dodatečné lhůty, vzniká prodávajícímu právo od smlouvy písemně odstoupit, a to i částečně; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.


4.18. Zboží neodebrané  dohodnuté lhůtě dodání bude prodávajícím uskladněno na náklady kupujícího. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny zboží, které nebylo kupujícím ve stanovené lhůtě dodání odebráno, popř. k jehož dodání neposkytl kupující prodávajícímu dostatečnou součinnost; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.


4.19. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je v takovém případě povinen zboží řádně, v souladu se smlouvou, převzít; ustanovení § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.


4.20. Prodávající je oprávněn dočasně pozastavit výkon svých smluvních povinností, pokud je výkon těchto povinností znemožněn nebo učiněn nepřiměřeně obtížným zásahem, tzv. vyšší mocí (tj. například povodní, opatřeními veřejné moci souvisejícími s ochrannou veřejného zdraví, embargem apod.).


4.21. K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází dodáním zboží kupujícímu.


4.22. Pokud není dojednáno jinak, vzorky zboží se zapůjčují zdarma na dobu 30 dní. Po uplynutí lhůty 30 dní je zákazník vyzván k zakoupení zapůjčeného vzorku nebo vrácení vzorku. Prodávající si vyhrazuje právo:

a) odmítnout zapůjčení vzorků

b) vyžadovat kauci ve výši hodnoty vzorku/vzorků

c) požadovat úhradu v hodnotě zničeného vzorku

d) požadovat úhradu dopravních nákladů5. Platební podmínky


5.1. Platebním podkladem  platbu kupujícího je daňový doklad (dále jen „faktura“). Faktura je splatná ve lhůtě v ní stanovené. Není-li písemně sjednáno jinak, musí být platby kupujícím uskutečňovány bankovním převodem před dodáním zboží kupujícímu nebo dobírkou. V individuálních případech a dojednaných podmínek lze sjednat mezi smluvními stranami platební podmínku se splatností kupní ceny v délce 30 dní ode dne vystavení faktury.


5.2. Faktura se považuje za doručenou nejpozději 3. dnem po jejím odeslání kupujícímu na kontaktní e-mail uvedený v objednávce, nebude-li prokázán opak.


5.3. Způsob zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu určí kupující v elektronické objednávce, a  výběrem z prodávajícím nabízených možností.


5.4. Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu kupujícího na úhradu kteréhokoliv z dříve splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a  i v případě, že kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu předmětnou platbou plní.


5.5. Prodávající má právo stanovit kupujícímu maximální povolený kredit, tj. částku, do jejíž výše může kupující odebírat na faktury, a zároveň stanovit dobu jejich splatnosti.


5.6. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.


5.7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nezávisle na převzetí zboží a případné reklamaci.


5.8. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu plnou kupní cenu dodaného zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.


5.9. Kompenzace vzájemných nároků ze strany kupujícího a zadržování platby z důvodu jakýchkoli nároků kupujícího jsou vyloučeny.


5.10. Prodávající a kupující výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji splatnou i nesplatnou pohledávku za prodávajícím (zejména pohledávky na zaplacení jakékoli škody (újmy) či pohledávky z případných nároků z vad plnění) proti jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím na zaplacení kupní ceny či její části za dodané zboží nebo pohledávce z titulu smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady újmy (náhrady škody), jakož ani jakékoli jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.


5.11. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, prodávající je oprávněn pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu až do okamžiku, kdy kupující řádně uhradí kupní cenu. V případě, že kupující neuhradí dlužnou částku kupní ceny v průběhu 2 měsíců následujících od okamžiku splatnosti faktury, uděluje kupující podpisem, resp uzavřením smlouvy, prodávajícímu souhlas s tím, aby prodávající převzal zpět dodané zboží, jež nebylo kupujícím dosud uhrazeno. To se týká i případu, kdy rodávající oprávněně odstoupí od kupní smlouvy.


5.12. Kupující je v případě uvedeném v předchozím odstavci povinen umožnit prodávajícímu přístup ke zboží a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost k jeho převzetí.


5.13. Prodávající je ve všech případech oprávněn požadovat v plném rozsahu náhradu škody včetně ušlého zisku způsobené porušením platební povinnosti kupujícího nebo neposkytnutím nezbytné součinnosti k převzetí zboží prodávajícím.


5.14. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v prodlení za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.


5.15. K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází úplným zaplacením ceny zboží.6. Ukončení smluvního vztahu


6.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím může být ukončen zejména splněním závazků smluvních stran, písemnou dohodou nebo písemným odstoupením v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.


6.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení kupujícího s úhradou fakturované ceny o dobu delší než 1 měsíc a dále prodlení prodávajícího s dodáním zboží o dobu delší než 1 měsíc od smluveného termínu dodání zboží.


6.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených dle platných právních předpisů a dále též v případě, že kupující je v prodlení s úhradou fakturované ceny po dobu uvedenou v předchozím odstavci. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých dalších závazků a povinností, vyplývajících či souvisejících s plněním smlouvy a nezjedná nápravu ani do 2 týdnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení s požadavkem zjednání nápravy prodlení kupujícího s plněním dalších závazků vyplývajících ze smlouvy však nemůže trvat déle než 4 týdny, v opačném případě je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.


6.4. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu (jednání) doklady, prokazující jím tvrzené důvody.


6.5. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody oznámení odstoupení od smlouvy neuznává, je smluvní strana povinna uvést, v čem spatřuje nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.


6.6. Prodávající je  oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, bude-li proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení nebo bude podán návrh na vydání jakéhokoli rozhodnutí, popř. bude vydáno přímo takové rozhodnutí, které omezuje oprávnění kupujícího nakládat s jeho majetkem, omezuje obchodní činnost kupujícího nebo omezuje či znemožňuje kupujícímu plnit jeho finanční závazky. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě změny v ovládání, vlastnictví (vlastnické struktury) nebo řízení kupujícího. Ukončení smlouvy nemá vliv na již vzniklé finanční závazky kupujícího.


6.7. Ukončení smlouvy jakýmkoli ze zákonem či smlouvou předpokládaných způsobů nemá vliv na platnost a účinnost veškerých závazků kupujícího k úhradě kupní ceny či její části, souvisejících poplatků, úroků z prodlení, náhrady škody (újmy), smluvních pokut a jakýchkoli sankcí, jakož i dalších ustanovení smlouvy, pokud to z jejich charakteru vyplývá či u nichž si to smluvní strany sjednaly. Tyto závazky trvají i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.


6.8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prokazatelně došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí.


6.9. Prodávající je oprávněn vypovědět kupní smlouvu bez výpovědní doby podle § 1998 odst. 1 a 2 občanského zákoníku v případě, pokud kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení zaměstnanců prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn kupní smlouvy vypovědět bez výpovědní doby, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí.


6.10. Příklady, kdy může dojít k omylem zveřejněné ceně jsou zejména následující:

a) cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

b) u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

c) sleva na zboží  30 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.7. Ochrana osobních údajů


7.1. Osobní údaje kupujících, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


7.2. Bližší informace o ochraně osobních údajů se nachází ve zvláštním dokumentu „Zásady pro zpracování osobních údajů“ dostupném na webových stránkách prodávajícího.8. Závěrečná ustanovení


8.1. Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů a norem právního řádu České republiky.


8.2. Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona a před obchodními zvyklostmi. Odchylná ujednání v konkrétní kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


8.3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně jednáním mezi smluvními stranami. Nedojde-li na základě jednání mezi smluvními stranami ke smíru, jsou k řešení případných sporů mezi smluvními stranami příslušné soudy České republiky.


8.4. Reklamace a záruka zboží se řídí platným reklamačním řádem a záručními podmínkami prodávajícího. Reklamační řád a záruční podmínky jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu dostupném na webových stránkách prodávajícího.