0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

+420 571 441 111(Po-Pa, 8-16:00 hod.)
Menu

Zásady zpracování osobních údajů


 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tyto zásady zpracování osobních údajů upravují postup společnosti 3C SYSTEMS s.r.o., IČ 247  627, sídlem Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173018 (dále také "společnost" nebo "prodávající" nebo "správce") při ochraně osobních údajů zákazníků společnosti (dále také "kupující" nebo "subjekt údajů"), kterými jsou zpravidla obchodní partneři společnosti.

 

1.2. Právním rámcem zpracování ochrany osobních údajů ve společnosti 3C SYSTEMS s.r.o. je zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

1.3. Zásady zpracování osobních údajů jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách prodávajícího www.3CSYSTEMS.czwww.3CSYSTEMS.sk

 


2. Správce osobních údajů

 

2.1. Správcem získaných osobních údajů je společnost 3C SYSTEMS s.r.o.

 


3. Přesnost osobních údajů

 

3.1. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvedené např. při poptávce zboží nebo objednávce nebo při jiné komunikaci s prodávajícím, jakožto správcem, uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Subjekt údajů má také právo, aby nepřesné osobní údaje byly na základě jeho informace bez zbytečného odkladu správcem opraveny nebo doplněny.

 


4. Účely zpracování a právní základ

 

4.1. Jméno, příjmení, včetně případného dodatku charakterizujícího osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby, titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o nákupu a prodeji jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, zaslání konkrétní cenové nabídky, informace o stavu objednávky, vystavení daňového dokladu apod.); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Tyto osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

 

4.2. Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, případně cestovního pasu subjektu údajů, nebo osob, které jednají za subjekt údajů, nebo případně jiné identifikační a kontaktní údaje, mohou být společností vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vztahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), nebo při převzetí dodávky zboží a s tím související ochrany účastníků kupní smlouvy před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

 

4.3. V případech neuvedených v odstavcích 4.1. a 4.2. si správce jako právní základ pro zpracování osobních údajů zpravidla zajišťuje souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro daný účel.

 


5. Doba uložení 

 

5.1. Osobní údaje budou uloženy u společnosti po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena, tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků společnosti.

 


6. Příjemci osobních údajů

 

6.1. Zpracováním osobních údajů může společnost 3C SYSTEMS s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o dopravce přepravující zboží, poskytovatele IT, účetních, daňových a právních služeb, nebo subjekty posuzující oprávněnost reklamací. Při zapracování osobních údajů nedochází k předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

 


7. Právo na přístup k osobním údajům

 

7.1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 


8. Právo na opravu osobních údajů

 

8.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 


9. Právo na výmaz osobních údajů

 

9.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je k tomu daný důvod stanovený obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 


10. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

10.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 


11. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

11.1. Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 


12. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

12.1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce.

 


13. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

13.1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze případně odvolat prostřednictvím elektronické pošty nebo oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce. Správce si v případě pochybností vyhrazuje možnost ověřit autentičnost uvedené zprávy.

 


14. Uplatnění práv

 

14.1. Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty nebo oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce. Správce si v případě pochybností vyhrazuje možnost ověřit autentičnost uvedené zprávy.

 


15. Pověřenec

 

15.1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní osobou pro problematiku ochrany osobních údajů a případné uplatnění práv subjektu údajů vůči správci je jednatel společnosti 3C SYSTEMS s.r.o.   

 


16. Právo podat stížnost

 

16.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení jeho práva, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.