0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

+420 571 441 111(Po-Pa, 8-16:00 hod.)
Menu

Reklamační řád a záruční podmínky


 

1. Úvodní ustanovení  


1.1. Tento reklamační řád a záruční podmínky (dále "reklamační řád") upravují postup reklamace zboží u společnosti 3C SYSTEMS s.r.o., IČ 247 71 627, se sídlem Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173018 (dále také "společnost" nebo "prodávající") a poskytnutí záruky společnosti jejím obchodním partnerům (dále také "kupující").


1.2. Reklamační řád je v platném znění zveřejněn na webových stránkách prodávajícího www.3CSYSTEMS.czwww.3CSYSTEMS.sk.


1.3. Společnost 3C SYSTEMS s.r.o. je oprávněna reklamační řád průběžně novelizovat a o jeho změně formou e-mailu, nebo jiným vhodným způsobem, informovat obchodní partnery.2. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží


2.1. Odpovědnost 3C SYSTEMS s.r.o. prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2099 a násl.).


2.2. Zákonné nároky kupujícího z vad zboží lze uplatnit podle toho, zda došlo k podstatnému nebo nepodstatnému porušení smlouvy.


2.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při dodání zboží nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2.4. Kupující má práva z vadného plnění i za skrytou vadu, která se vyskytne u zboží v záruční době.


2.5. Záruka za vady zboží je uvedená v detailu zboží v e-shopu prodávajícího umístěného na webových stránkách prodávajícího, popř. v rámci dokumentace zboží předané kupujícímu.


2.6. Záruční doba zpravidla činí 1 (jeden) rok od dodání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak.


2.7. Prodávající není odpovědný za vady zboží vzniklé v důsledku zvláštního provozu kupujícího, ale pouze za vady zboží, které vzniknou za podmínek běžného provozu. V pochybnostech je kupující povinen prokázat, že o zvláštních podmínkách provozu prodávajícího před uzavřením smlouvy informoval.


2.8. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklá vyšší mocí, např. živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.


2.9. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží (výrobek) má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

a) výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním

b) výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku)

c) vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

 

2.10. Dále se odpovědnost prodávajícího za vady nevztahuje na případy:

a) u výrobku prodávaného za sníženou cenu (zlevněné zboží) na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku

2.11. Prodávající není odpovědný za vady zboží způsobené nesprávnými informacemi a pokyny kupujícího.

2.12. Kupující je povinen se seznámit s technickými listy výrobku, s návodem k montáži, nebo používáním zakoupeného zboží před jeho použitím. Návody k obsluze nebo montáži jsou buď přiloženy přímo u zboží, nebo jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách prodejce na stránce s detailem produktu. V případě, že by návod ke zboží nebyl k dispozici ani u zboží, ani na webu, prodávající zašle návod kupujícímu na vyžádání.

 

2.13. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží při nedodržení doporučeného užití typů techniky a maximálních hodnot uvedených v technickém listu. V případě užití produktu mimo doporučený způsob užití zboží nebo překročení maximálních hodnot odolnosti se záruka nevztahuje.

 


3. Reklamace zboží - uplatnění práva z vadného plnění

 

3.1. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout s vynaložením odborné péče a oznámit prodávajícímu zjištěné zjevné vady zboží.

 

3.2. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů poté, co vady zjistil, nebo mohl zjistit s vynaložením odborné péče.

 

3.3. V případě dopravy prostřednictvím třetí osoby platí, že je nutné při převzetí zásilku pečlivě zkontrolovat, a pokud je zásilka poškozena, ihned reklamovat dopravci. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a v neporušeném stavu. V případě opodstatněné obavy o celistvost zásilky zboží je zákazník povinen do přepravního listu napsat, že zboží bylo převzato s výhradou (např. s poznámkou „poškozená krabice“), nebo zásilku vůbec nepřijímat. Pokud to situace dovolí, doporučuje prodávající rozbalení zásilky před řidičem a pořízení fotografie poškozené zásilky.

 

3.4. V případě výskytu vady zboží, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci zasláním na email Info@3Csystems.eu, popř. ji uplatnit dopisem na adresu 3C SYSTEMS s.r.o., Lidická 1262, 765 02 Otrokovice.

 

3.5. Reklamace zboží musí obsahovat popis vady a specifikaci nároku, který kupující vůči prodávajícímu uplatňuje.

 

3.6. Nemá-li zboží dohodnuté vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

3.7. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

3.8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

3.9. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

3.10. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace zpravidla do 7 (sedmi) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

3.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 


4. Vrácení zboží v případě reklamace a při odstoupení od smlouvy

 

4.1. Prodávající informuje kupujícího v rámci vyřízení reklamace případně i o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout, vrací-li se zboží kupujícímu.

 

4.2. Kupující je povinen vrátit zboží, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Před zpětným převzetím zboží je nutno zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení.

 

4.3. Zboží se vrací na adresu prodávajícího 3C SYSTEMS s.r.o., Lidická 1262, 765 02 Otrokovice, není-li dohodnuto jinak. Zpětnou dopravu zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

 

4.4. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

4.5. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozím odstavci, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného vráceného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. 5. Odpovědnost prodávajícího za škodu 


5.1.Odpovědnost prodávajícího za škodu je upravena zejména platným zněním občanského zákoníku.


5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou vadou zboží (výrobku), nestanoví-li právní předpis jinak.


5.3. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou tzv. vyšší mocí, např. záplavami, epidemií apod.


5.4. Pokud není písemně dojednáno jinak, prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesplněním dodací lhůty, která vznikne v důsledku nesplnění dodací lhůty ze strany výrobců zboží nebo dodavatelů prodávajícího. Tímto není dotčeno oprávnění kupujícího odstoupit od smlouvy.6. Zvláštní upozornění k poradenství společnosti


6.1. Poradenství, informace a rady společnosti 3C SYSTEMS s.r.o. ohledně výběru a použití zboží jsou poskytovány zpravidla zdarma  základě mnohaletých zkušeností v oboru a úplných, objektivních informací poskytnutých kupujícím, které mohou mít zásadní vliv na výběr vhodného zboží. 


6.2. Otestováním vzorků, odmítnutím otestování vzorků, odmítnutím poradenství a odmítnutím doporučené varianty zákazník potvrzuje, že je srozuměn s vlastnostmi a odolností zboží a je si vědom vhodnosti zboží pro jím požadované účely.


6.3. Odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou informací nebo radou, tj. odpovědnost vzniklá doporučeným řešením, se vztahuje pouze na případy, kdy cenová nabídka je prodávajícím označená jako „doporučená varianta“ a poradenství je poskytnuto za odměnu.

 


7. Zvláštní upozornění k elektronickým bezpečnostním systémům Solan a ZoneSafe a bezpečnostním zábranám A-SAFE

 

7.1. Společnost 3C SYSTEMS s.r.o. výslovně upozorňuje na skutečnost, že elektronické bezpečnostní systémy Solan a ZoneSafe jsou pouze pomůckou pro vyšší bezpečnost provozu a nesmí být použity jako náhrada správné organizace pracoviště, zabezpečení, školení obsluhy a použití příslušných norem, které  zabývají zabezpečením a bezpečností lidí na pracovištích.

 

7.2. Společnost upozorňuje na skutečnost, že kupující byl technickým listem informován o vlastnostech odolnosti bezpečnostní zábrany A-SAFE vyjádřené v joulech a převzetím tohoto listu bez upřesňujících dotazů potvrdil, že technickému listu rozumí.